Stack of Oil barrels at oil refinery area

25 kwietnia upływa termin na wnoszenie uwag i wniosków do przedstawionego projektu krajowego planu gospodarki odpadami („KPGO”). Projekt – wraz z dokumentacją – można znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. Resort nie ukrywa pośpiechu w prowadzonych pracach, uzasadniając go dwiema istotnymi okolicznościami. Po pierwsze, opracowanie planu jest jednym z warunków ex ante otrzymania środków na inwestycje odpadowe w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Po drugie, do 30 czerwca powinny zostać zaktualizowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami („WPGO”), których spójność z planem krajowym jest co najmniej pożądana.

Sam projekt KPGO zawiera postanowienia, na które warto zwrócić uwagę. Wśród zidentyfikowanych problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wskazuje on między innymi:

zbyt duży udział zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do instalacji MBP, konsekwencją czego jest zbyt duży strumień odpadów po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu kierowanych na składowiska.

Remedium proponowane przez Ministerstwo to:

modernizacja technologii w MBP. Po modernizacji część mechaniczna w tych instalacjach ma służyć do efektywnego wysortowania odpadów surowcowych i doczyszczania odpadów wysegregowanych u źródła, natomiast część biologiczna ma być wykorzystywana do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i odpadów zielonych.

Praktyczne zaadresowanie powyższego problemu będzie mogło jednak nastąpić dopiero na etapie opracowywania planów wojewódzkich. Zaktualizowane WPGO powinny zostać przyjęte przez Sejmiki do 30 czerwca, zatem również na tym odcinku prace już dosyć wyraźnie postępują.

Zagadnieniem szczególnie interesującym uczestników rynku są oczywiście możliwe zmiany w tabelach wskazujących istniejące i planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych („RIPOK”) i instalacje zastępcze. Od uzyskania takiego statusu zależy w praktyce dostęp do strumienia odpadów, a tym samym rentowność całej inwestycji. Ubiegłoroczne zmiany w prawodawstwie umożliwiają próby wprowadzenia dosyć istotnych modyfikacji w dotychczasowych planach.

Przykładowo art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.) jeszcze przed rokiem wskazywał enumeratywnie listę technologii, które umożliwiały uzyskanie statusu RIPOK. Obecnie wstęp do wyliczenia został uzupełniony o słowa w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów. Ustawodawca posłużył się w tym miejscu dosyć enigmatycznym sformułowaniem, którego wykładnia może mieć istotne znaczenie dla rynku w poszczególnych regionach. Zainteresowanych szerszymi rozważaniami na temat interpretacji tego przepisu w jego nowym brzmieniu odsyłamy do tekstu z września.

Kolejnym zagadnieniem o dużym znaczeniu praktycznym jest rozporządzenie w sprawie MBP, a właściwie jego brak. Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych straciło moc obowiązującą przed trzema miesiącami w związku z uchyleniem podstawy prawnej jego wydania. Resort przygotował wprawdzie projekt nowego aktu, jednak ostatecznie nie został on opublikowany. Rozporządzenie w opracowanym kształcie budziło uzasadnione kontrowersje, stąd decyzja o odstąpieniu od tego projektu zasługuje na uznanie. Tym niemniej, w praktyce taki stan prawny również stanowi pole do interpretacji, zmierzających do uzyskania statusu RIPOK dla własnego zakładu lub odmówienia go konkurentowi.

Aktualizacja WPGO będzie stanowiła jeden z momentów kluczowych dla kształtowania się rynku odpadów komunalnych w najbliższych latach. Eksperci z Zespołu Prawa Ochrony Środowiska DZP (Praktyka Infrastruktury i Energetyki), proponując Szanownym Czytelnikom pomoc w przygotowaniu się do udziału w tym procesie, będą mieli wkrótce przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na śniadanie biznesowe poświęcone omawianej problematyce. Szczegóły pojawią się niedługo na naszym blogu.

Maciej Białek

Maciej Białek
Aplikant Adwokacki, Associate

maciej.bialek@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *