Szczegółowe zasady, na jakich prowadzone będą negocjacje zostaną ustanowione dopiero w rozporządzeniu. Już obecenie można jednak określić podstawowe prawa i obowiązki wnioskodawców oraz organów administracji w postępowaniu refundacyjnym.

Z pytań dotyczących negocjacji wyłaniają się wątpliwości dotyczące szczegółowego przebiegu negocjacji. Podstawowe standardy postępowania wynikają z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, do których przestrzegania zobowiązany jest Minister Zdrowia.

Jako najistotniejsze dla wnioskodawcy wskazać można następujące zasady:

  • na każdym etapie postępowania wnioskodawca będzie miał prawo wglądu w zgromadzoną dokumentację sprawy, będzie mógł ją uzupełniać oraz żądać wydania mu kopii i odpisów;
  • bezpośrednio przed wydaniem decyzji wnioskodawca będzie miał prawo ustosunkować się do wszelkich ustaleń poczynionych w postępowaniu refundacyjnym;
  • wnioskodawca w toku postępowania będzie mógł modyfikować złożone wcześniej dokumenty, informacje czy wnioski, w tym dane złożone zgodnie z wezwaniem Ministra skierowanym do niego w wezwaniu do negocjacji (np. w zakresie wskazania instrumentów dzielenia ryzyka); Minister Zdrowia będzie zobowiązany uwzględnić nowe okoliczności przedstawione przez wnioskodawcę niezależnie od tego, na jakim etapie postępowania to nastąpi (nawet w drugiej instancji);
  • mimo dużego zakresu uznaniowości, jaki przysługuje Ministrowi Zdrowia w toku wydawania decyzji refundacyjnej, jego rozstrzygnięcie nie będzie mogło być dowolne, musi ono uwzględniać interes wnioskodawcy oraz interes publiczny; absolutna dyskrecjonalność Ministra Zdrowia może stanowić podstawę późniejszego uchylenia decyzji;
  • Minister Zdrowia zobowiązany będzie podać uzasadnienie decyzji refundacyjnej uwzględniające wszelkie okoliczności podane przez wnioskodawcę: zarówno w formularzach jak i w później złożonych dokumentach;
  • w uzasadnieniu Minister Zdrowia będzie musiał wskazać przesłanki wydania decyzji określonej treści oraz powody nieprzychylenia się do określonych żądań wnioskodawcy – w szczególności w przypadku decyzji odmownej
  • w nowym systemie tryb wydania oraz treść rozstrzygnięcia refundacyjnego podlegać będzie kontroli w toku wniesienia środka odwoławczego do organu administracji, a następnie skargi do sądu administracyjnego.

Zachowanie wskazanych wymogów będzie miało szczególne znaczenie w okresie przejściowym. Ze względu na ilość decyzji, które mają być wydane, postępowania będą prowadzone pod presją czasu, co jednak nie będzie mogło stanowić usprawiedliwienia dla niedostatecznej realizacji wskazanych wymogów przez Ministra Zdrowia. Jednocześnie z uwagi na ochronę interesów wnioskodawców rekomendujemy szczegółowe i wyczerpujące przedstawienie i opisanie danych we wniosku refundacyjnym.

Szymon Łajszczak

Szymon Łajszczak


szymon.lajszczak@dzp.pl

Tomasz Kubicki

Tomasz Kubicki
Adwokat, Senior Associate

tomasz.kubicki@dzp.pl

Komentarze

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *