Maciej Białek

Aplikant Adwokacki, Associate

Zajmuje się głównie doradztwem w zakresie prawa ochrony środowiska. Zakres jego doświadczeń obejmuje pomoc prawną dotyczącą ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, badania prawne spółek pod kątem spełnienia wymogów prawno-środowiskowych, jak również doradztwo legislacyjne. Pracuje dla klientów z różnych sektorów włączając przemysł metalurgiczny i energetyczny oraz sektor gospodarki odpadami.

Ulepszanie świata a litera prawa. O krakowskiej uchwale antysmogowej

Przed kilkoma dniami opublikowane zostało uzasadnienie głośnego wyroku WSA w Krakowie z dnia 22 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 490/14. Orzeczeniem tym krakowski sąd uznał za niezgodną z prawem uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, […]

Tym razem o Masterplanach

Od kilku tygodni sytuację podmiotów inwestujących na obszarach poszczególnych dorzeczy współkształtują nowe dokumenty planistyczne, nazwane enigmatycznie Masterplanami. Jest to dosyć nietypowy instrument, którego przyjęcie zażegnuje jednak poważne zagrożenie dla możliwości pozyskiwania środków finansowych na przedsięwzięcia mogące wpłynąć na stan wód. Geneza powyższych dokumentów wiąże się z przedstawionym pod koniec roku […]

Co dalej z regionalizacją w gospodarce odpadami komunalnymi?

Regionalizacja jest jedną z podstawowych zasad reżimu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, dalej: u.c.p.g.) Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 tej ustawy, podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady […]

Wariantowanie, czyli miękkie podbrzusze raportu środowiskowego

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm., dalej: „ustawa środowiskowa”), raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać […]

Zbrodnia i kara (i elektrozłom)

Przed dwoma laty Parlament Europejski i Rada UE przyjęły nową dyrektywę w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE). Termin na jej implementację upłynął w tegoroczne walentynki, toteż opublikowany niedawno projekt polskiego aktu transponującego pojawia się z pewnym eleganckim spóźnieniem. Wcześniejsze prace dot. projektu założeń ustawy ujawniły wysoką aktywność podmiotów […]

Szalámitaktika w procedurze ocenowej

Opisując powojenną metodykę działań Węgierskiej Partii Robotniczej, Mátyás Rákosi użył swego czasu określenia taktyka salami. Koncepcja ta zakładała eliminację plasterek po plasterku poszczególnych ośrodków opozycji w celu zapewnienia komunistom pełni władzy i była w praktyce zbliżona do nieco wcześniejszej hitlerowskiej Gleichschaltung.

Kiedy organizacja ekologiczna nie będzie uprawniona do udziału w postępowaniu w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę?

Dzisiaj chcielibyśmy się podzielić z Państwem kilkoma spostrzeżeniami poczynionymi przez nas w związku ze skargami organizacji ekologicznych złożonymi na pozwolenie na budowę dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie to w założeniu ma przyjmować 180 tys. Mg odpadów z terenu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, zaś jego inwestorem jest Międzygminny […]