‘wznowienie postępowania’

Strona 1 z 11

Zwrot akcyzy – polskie przepisy były niezgodne z prawem UE

30.07.2013  |  akcyza  |  Dodaj komentarz

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński

Radca Prawny, Tax Manager
tel.: +48 22 557 86 13
e-mail: jan.czerwinski@dzp.pl »

W wyroku z dnia 30 maja 2013 r. w sprawie C-663/11 Scandic Distilleries SA Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał za niezgodny z prawem wspólnotowym warunek, aby w każdym przypadku wniosek o zwrot akcyzy musiał być złożony przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu akcyzowego.

TSUE wskazał, że przepisy Dyrektywy 92/12/EWG (zastąpionej przez Dyrektywę 2008/118/WE) wprowadziły dwa mechanizmy zwrotu akcyzy. Jednocześnie Trybunał wyjaśnił, że warunek złożenia wniosku o zwrot akcyzy przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej dotyczył wyłącznie jednego z nich.

Pierwszy system dotyczył sytuacji, w której zwrot akcyzy w państwie członkowskim dotyczył wyrobów, które przemieszczane były do innego państwa członkowskiego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Drugi system natomiast obejmował przypadki, w których zwrot akcyzy w państwie członkowskim następował dopiero po zapłaceniu akcyzy w państwie członkowskim, do którego nastąpił wywóz wyrobu akcyzowego.

TSUE wskazał, że warunek złożenia wniosku o zwrot akcyzy przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej nie dotyczył drugiego z ww. systemów. Warunek ten nie miał zatem zastosowania do przypadków, w których przesłanką do dokonania zwrotu było wykazanie zapłaty akcyzy w państwie, do którego trafiły wyroby akcyzowe.

W Polsce ustawa o podatku akcyzowym z 2004 r. oraz początkowo także ustawa o podatku akcyzowym z 2008 r. wskazywały, że warunkiem dla zwrotu akcyzy w przypadku dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobu akcyzowego było złożenie wniosku przed rozpoczęciem dostawy. Warunek ten został zniesiony w Polsce dopiero z dniem 31 sierpnia 2010 r. Nie jest zatem zaskakujące, że w postępowaniu przed TSUE Polska prezentowała stanowisko przeciwne do rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wyrok może mieć istotne znaczenie dla polskich podatników.

Z jednej strony orzeczenie TSUE otwiera drogę do złożenia wniosków o zwrot akcyzy w przypadkach, w których wniosek nie został złożony z uwagi na przekroczenie terminu do jego złożenia (brak złożenia wniosku przed rozpoczęciem dostawy wewnątrzwspólnotowej).

Z drugiej strony wyrok, po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, może być podstawą do wznowienia postępowań podatkowych, w których wniosek o zwrot akcyzy został rozpatrzony negatywnie z uwagi na złożenie go po rozpoczęciu dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Jakkolwiek zatem wyrok TSUE dotyczy stanu prawnego już nieobowiązującego, rozstrzygnięcie w sprawie C-663/11 może mieć wpływ na bieżącą sytuację wielu podatników akcyzy.

Podatek od spadku z lat 2007-2008 po wyroku TK (wznowienie postępowań)

26.06.2013  |  Podatek od spadków i darowizn  |  Dodaj komentarz

Jan Czerwiński

Jan Czerwiński

Radca Prawny, Tax Manager
tel.: +48 22 557 86 13
e-mail: jan.czerwinski@dzp.pl »

W dniu 4 czerwca br. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją przepisu art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 43/11). Orzeczenie TK otwiera drogę do wznowienia postępowań w sprawach, w których organy podatkowe wydały decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej wskazało przypadki, w których za zasadne uważa wznowienie postępowań podatkowych.

W ocenie MF wznowienie postępowania po wyroku TK jest możliwe w przypadku gdy:
1. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych nastąpiło w drodze dziedziczenia,
2. śmierć spadkodawcy nastąpiła od dnia 1 stycznia 2007 r.,
3. postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku uprawomocniło się w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. (zarejestrowano akt poświadczenia dziedziczenia w 2008 r.),
4. wyłączną przesłanką ustalenia zobowiązania podatkowego było zgłoszenie nabytych rzeczy lub praw majątkowych naczelnikowi urzędu skarbowemu z uchybieniem miesięcznego terminu określonego w art. 4 ust. 1 pkt 1 powyższej ustawy.

Najbardziej istotne jest jednak złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lipca 2013 r. Termin ten wynika z daty publikacji orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw.

O tej sprawie pisaliśmy już tutaj oraz tutaj.

Miesięczny termin niezgodny z Konstytucją

04.06.2013  |  Podatek od spadków i darowizn  |  Dodaj komentarz

Mateusz Machalski

Mateusz Machalski

Prawnik, Tax Consultant
tel.: +48 22 557 86 13
e-mail: mateusz.machalski@dzp.pl »

W dniu dzisiejszym, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. czytaj więcej »

Strona 1 z 11